5 ข้อควรรู้ก่อนเลือกที่เรียนภาษา

นภัทร ภัทรเดชากูล
19 มีนาคม 2559

  1. ความต้องการของตัวเอง ผู้เรียนต้องทราบความต้องการของตัวเองว่า ต้องการเรียนภาษาเพื่อการทำข้อสอบหรือเพื่อต้องการสื่อสาร
    สถาบันสอนภาษาหลายที่ เปิดติวข้อสอบ หรือเรียนเน้นไวยกรณ์ บางที่เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนภาษาให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้โดยเน้นที่การสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT)
  1. มาตรฐานของโรงเรียน คือการได้
    รับอนุญาตจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย สถานที่เรียนที่เหมาะกับการเรียน เช่น ไม่มีเสียงรบกวน สว่างเพียงพอ มีอุปกรณ์ที่จำเป็นครบและทันสมัย การประเมินคุณภาพและตรวจสอบโดยหน่วยงานต้นสังกัด หรืออาจได้รับการรับรองในระดับนานาชาต
  1. หนังสือเรียน ก่อนพิจารณาลงทะเบียนเรียน ผู้เรียนต้องแน่ใจว่า สื่อการสอนต่างๆรวมทั้งหนังสือเรียนมีคุณภาพ เหมาะกับระดับของผู้เรียน ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยการทำเอกสารขึ้นเองจากการตัดแปะ รวบรวมหนังสืออื่นๆ รวมทั้งสื่อการสอนต่างๆ ต้องเชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ
  1. Edutainment / Entertainment เทคนิคการเรียนภาษาบางที่เน้นความบันเทิงมากกว่าการให้ความรู้โดยอาจมีกิจกรรมที่หลากหลายหรือเกมมากจนเบียดบังเวลาที่ผู้เรียนจะได้เรียนเนื้อหา หรือฝึกปฏิบัติในกิจกกรมที่จำเป็น การเลือกเรียนภาษาโดยมีกิจกรรมเสริมเป็นสิ่งที่ดีแต่ผู้เรียนต้องพิจารณาว่า กิจกรรมนั้น นอกจากสนุกแล้วจะส่งเสริมการเรียนรู้ให้ตรงวัตถุประสงค์ด้วย
  1. พัฒนาการของผู้เรียน ที่สำคัญผู้เรียนควรพิจารณาถึงความก้าวหน้าในการใช้ภาษาของตนว่าคุ้มค่ากับเวลาและเงินที่เสียไปหรือไม่ โดยสอบถามข้อมูลด้านการเรียนของตนจากสถาบันนั้นๆ เป็นระยะ โดยสถาบันควรเปิดเผยข้อมูลจริงและมีการวัดและประเมินผลที่เป็นรูปธรรม