English Language VDO AID Techniqua

นภัทร ภัทรเดชากูล
5 มีนาคม 2559

โลกในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งปี 2016 นี้มีความเปลี่ยนแปลงไปมากจนยากที่คนรุ่นก่อนจะสามารถปรับตัวตามได้ทันคนรุ่นใหม่ที่เกิดมาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในโลกที่แคบลงสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นและที่กำลังจะเข้ามาในอนาคตได้รวดเร็วและดีกว่าผู้ที่เกิดในยุคก่อน การเดินทางที่สะดวกขึ้นทำให้คนต้องใช้ภาษากลางที่จะสื่อสารระหว่างกัน การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ การเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพและลดเวลาลงได้เมื่อครูเลือกใช้สื่อการเรียนที่ทันสมัยและเหมาะสม การใช้วิดีโอช่วยสอนจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้กระบวนการดังกล่าวเป็นจริงได้

คนจำนวนไม่น้อยเข้าใจว่าการเรียนการสอนในวิชาใดก็ตาม หมายถึงการที่ครูและนักเรียนมาเจอกันในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง มีการบอกเล่าเรื่องราวเนื้อหาวิชาเรียนจากบุคคลหนึ่งที่มีความรู้มากกว่าไปยังผู้ที่ความรู้น้อยกว่า และมีการจด ให้จำ ให้ท่อง แท้จริงแล้วการเรียนการสอนอาจครอบคลุมความหมายมากกว่านั้น คราเชน (Krashen, 1987, p. 35) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาที่สองของคนเราว่ามีอยู่ 2 แบบ คือการรู้ภาษา(Language Acquisition) และการเรียนภาษา (Language Learning) ทำให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาที่แตกต่างกัน ลิทเทิลวูด(Littlewood, 1981, p. 17) กล่าวว่า การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารให้ความสำคัญกับหน้าที่ของภาษามากกว่ารูปแบบของภาษา ผู้เรียนต้องสามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ซึ่งเป็นแนวทางที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้าได้ยึดถือในการจัดการเรียนการสอนมาโดยตลอด ครูผู้สอนภาษาอังกฤษต้องมีความรับผิดชอบเพื่อให้ผลการสอนมีประสิทธิภาพสูง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษต้องพัฒนาตนเพื่อการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ บทบาทของครูจะต้องมีหน้าที่ มากกว่าการสอน (Faster & Christensen, 1992)

คุณภาพการสอนที่ดี (Quality of teaching) และโอกาสในการเรียนรู้ (Opportunity of learning) จะก่อให้เกิดเจตคติที่ดีตลอดจนช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับผู้เรียน (Gardner and Lambert 1972 : 1) โอกาสในการเรียนรู้เป็นสิ่งที่จำเป็นในการเรียนภาษาต่างประเทศ โอกาสดังกล่าวคือการได้ใช้ภาษาในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลอง เช่น การเดินทางไปต่างประเทศซึ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การได้พูดคุยสนทนากับชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษการได้มีโอกาสในการเรียนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน เช่น การได้ดูรายการโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษตลอดจนการเข้าร่วมในกิจกรรมทางภาษาหรือการเข้าค่ายอบรมภาษาอังกฤษ เป็นต้น โอกาสเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่สองประสบความสำเร็จในการเรียนมากขึ้น (Gardner and Lambert 1972 : 9)

การที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้าได้นำเอาเทคนิคการใช้วิดีโอช่วยสอน (English Language VDO AIDTechnique) มาบูรณาการเพิ่มเติมกับบทเรียนเดิมนั้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเห็นการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง เป็นการเพิ่มเติมองค์ความรู้และช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ไม่เพียงแค่การเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสอบเท่านั้น การเรียนกลุ่มย่อยหรือรายบุคคลจะยิ่งช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้แบบเข้มข้นและตรงจุด รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ทักษะภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษาได้อย่างเต็มที่ เทคนิคการใช้วิดีโอช่วยสอนจะช่วยเพิ่มบทบาทของครูในการชี้แนะการใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆได้อย่างครอบคลุม ผู้เรียนจะมองเห็นภาพและเกิดความมั่นใจเมื่อตนต้องใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆมากขึ้น

อ้างอิง
Krashen,S.D.1978.“The Monitor Model for Second Language Acquisition,”in Second Language Acquisition and Foreign Language Teaching, Rosano C. Gingras, ed.
Littlewood, William. 1981. Communicative Language Teaching. Cambridge : Cambridge University Press.
Gardner, R.C. 1973. Focus on Learner : Pragmatic Perspectives for the language Teacher. Rowley : Newbury House.