English Courses Detail

Home    |  Our Services    |    English Courses Detail

67978060_2504165866294041_238093045357084672_n

English Courses

฿690 - ฿850 / Lessons

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั้งแบบรายกลุ่มและรายบุคคล มีตั้งแต่คอร์ส English Grammar, English Writing, English Conversation, English for Career, English for Oil and Gas, TOEIC, TOEFL, IELTS, Preparation for Mattayom or Admission Test

how to register?

1. Placement Test

การวัดระดับภาษา Communication Skills Placement Test จะทดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะทำการวัดการใช้ภาษาในภาครับ receptive skills คือการฟังและการอ่าน โดยใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมงและจะทราบผลการทดสอบทันที มีค่าใช้จ่าย 350 บาทสำหรับการเทสที่โรงเรียน และ 450 บาท สำหรับการเทส Online

2. เลือกคอร์สเรียน

หลังจาก Test เสร้จแล้ว ผู้เรียนสามารถเลือกเวลา เลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับระดับพื้นฐานของตัวเอง และเลือกระยะเวลาของคอร์สเรียนที่เหมาะสมตามคำแนะนำของอาจารย์ที่มีฟ้า ทางโรงเรียนจะชี้แจงเรื่องค่าใช้จ่าย และข้อกำหนดในการเรียน ผู้เรียนชำระค่าใช้จ่ายและกรอกใบสมัคร


3. Complete

ทางโรงเรียนจะเพิ่มข้อมูลนักเรียนเข้าสู่ระบบ MLMS (Mee Fah Lerning Management System) และออก Username & Password ให้นักเรียน และสามารถเริ่มเรียนได้ทันที

ปัจจัยในการคำนวณค่าเรียนทั้งหมด ขึ้นอยู่กับ
  1. พื้นฐานของผู้เรียนว่าเหมาะสมกับการเรียนระยะเวลานานเท่าไร มีทั้งระยะสั้น 10-20 คาบเรียน, ระยะกลาง 30-60 คาบเรียน และระยะยาว 90 คาบเรียน ราคาโดยเฉลี่ยอยู่ที่คาบเรียนละ 690-850 บาทต่อคาบเรียน (เรียนครั้งละ 2 คาบเรียน/ คาบเรียนละ 50 นาที) ลงทะเบียนเรียนขั้นต่ำที่ 10 คาบเรียนขึ้นไป
  2. หนังสือเรียนที่ใช้ตามระดับพื้นฐานที่เหมาะสม
  3. ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาท ในการดูแลระบบตลอดการเรียน โดยผู้เรียนสามารถติดตามผลการเรียนทุกครั้งที่มาเรียนจากครูผู้สอนผ่านระบบ MLMS ของโรงเรียน (บางช่วงมีโปรโมชั่นฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ติดตามได้จากช่องทางสื่อสารของโรงเรียน)

English Grammar หลักสูตรไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ในการทำงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักหรือรูปแบบของการทำงานในชีวิตประจำวัน มีภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้อง จำเป็นอย่างยิ่งที่จำต้องเรียนรู้คำศัพท์เฉพาะของสายงานนั้นๆการตอบจดหมายการรับโทรศัพท์ หรือบทสนทนาที่เกี่ยวกับงานอาชีพที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อจะได้ติดต่อกับหัวหน้างานที่เป็นชาวต่างชาติ หรือลูกค้าชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นโอกาสที่จะสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของตัวเอง จะแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 ระดับ ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน

  • Fundamental English Grammar ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน
  • Intermediate English Grammar ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับกลาง
  • Advanced English Grammar ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับสูง

เนื้อหาที่เรียน : ทบทวนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  ประเภทของคำ  Noun ,  Pronoun ,  Veb , Adverb , Adjective, (part of speech) โครงสร้าง Tense ทั้ง 12 Tenses และการนำไปใช้ เน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบไวยากรณ์  และโครงสร้างภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง    เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการทบทวนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นพื้นฐานในการนำไปใช้การการเรียน การสอบแข่งขัน และใช้ในชีวิตประจำวัน

English Writing หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษ

การเขียนภาษาอังกฤษทั้งเชิงธุรกิจ หรือเชิงวิชาการ ล้วนแล้วแต่จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการเขียน และหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการเขียน เช่น การเขียน E-mail, memo, letter, report, etc. รวมถึงการเขียน essay ในทางวิชาการ จะแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 ระดับ ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน

  • Fundamental English Grammar ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน
  • Intermediate English Grammar ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับกลาง
  • Advanced English Grammar ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับสูง

เนื้อหาที่เรียน : เรียนรู้กระบวนการเขียน และไวยากรณ์ที่ใช้ในการเขียนประเภทต่างๆ    การเขียน Essay ตาม Topic ที่กำหนดให้    เทคนิค คำศัพท์ สำนวน ในการเขียนงานประเภทต่างๆ และวิธีการเขียนประโยคในภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ในจุดประสงค์ต่างๆ เช่น การเรียน การทำงานฯลฯ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทขึ้นไป และบุคคลทั่วไป ที่ต้องใช้การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

English Conversation หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษ

การสนทนาภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน โดยเฉพาะปี 2558 ที่ประเทศไทยมีการรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ( Asean Economics Community ) ทำให้ทุกคนเริ่มตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาอังกฤษ    เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลและเป็นหลักในการใช้ ติดต่อสื่อสารกันทั่วโลก หากได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้ในการพูดสื่อสารอย่างถูกวิธี ก็จะทำให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

เนื้อหาที่เรียน : เรียนรู้บทสนทนาสั้นๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การแนะนำตัว การสอบถามข้อมูล สถาน การณ์ในร้านอาหาร โรงแรม สนามบินสอบถามราคาสินค้าการสอบถามเส้นทางการบอกเวลา ฯลฯ ฝึกทักษะในการฟัง การออกเสียงคำ วลี ประโยค เรียนรู้คำศัพท์ที่จำเป็นในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ฝึกพูดสนทนาและ ออกเสียงอย่างถูกต้อง รวมทั้งหลักไวยากรณ์พื้นฐานที่ควรทราบเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการสื่อสารยิ่งขึ้น มีบทสนทนาในสถานการณ์จริง ให้ศึกษาทั้ง ในห้องเรียนและสามารถกลับไปทบทวนด้วยตัวเองได้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจ บุคคลทั่วไป ที่ต้องการพูดบทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวันได้

English for Career หลักสูตรภาษาอังกฤษในงานอาชีพ

ในการทำงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก หรือรูปแบบของการทำงานในชีวิตประจำวันมีภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้อง จำเป็นอย่างยิ่งที่จำต้องเรียนรู้คำศัพท์เฉพาะของสายงานนั้นๆ การตอบจดหมาย การรับโทรศัพท์ หรือบทสนทนาที่เกี่ยวกับงานอาชีพที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อ  จะได้ติดต่อกับหัวหน้างานที่เป็นชาวต่างชาติ หรือ  ลูกค้าชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นโอกาสที่จะสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของตัวเอง

เนื้อหาที่เรียน : เรียนรู้คำศัพท์เฉพาะของสายงาน การเขียนตอบ E-mail การรับโทรศัพท์ บทสนทนาทั่วไป  ในการทำงาน ฝึกออกเสียงคำศัพท์ วลี ประโยคสนทนาพื้นฐาน    การถามตอบสัมภาษณ์งาน โดยเรียนรู้จากตัวอย่าง  บทสนทนาจากสถานการณ์จริง   และบทบาทสมมุติ เหมาะสำหรับคนทำงานที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในสายงานของตน หรือเตรียมตัวก่อนจะไปทำงานในสายงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ  สามารถระบุเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้เช่น  ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิศวกรรม ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม ภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นต้น

English for Oil and Gas

ในการทำงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก หรือรูปแบบของการทำงานในชีวิตประจำวันมีภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้อง จำเป็นอย่างยิ่งที่จำต้องเรียนรู้คำศัพท์เฉพาะของสายงานนั้นๆ หรือบทสนทนาที่เกี่ยวกับการทำงาน คำสั่งงาน คำถาม คำตอบ ที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อจะได้ติดต่อกับหัวหน้างานที่เป็นชาวต่างชาติ หรือลูกค้าชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นโอกาสที่จะสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของตัวเอง

เนื้อหาที่เรียน : เรียนรู้คำศัพท์เฉพาะของสายงาน    การเขียนตอบ E-mail   การรับโทรศัพท์   บทสนทนาทั่วไปในการทำงาน ฝึกออกเสียงคำศัพท์ วลี ประโยคสนทนาพื้นฐาน การถามตอบสัมภาษณ์งาน โดยเรียนรู้จากตัวอย่างบทสนทนาจากสถานการณ์จริง และบทบาทสมมติ

TOEIC

TOEIC Private Preparation Course ราคา 750 บาท/ 1 คาบเรียน ผู้สมัครจะต้องทำการทดสอบ CSP ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า เพื่อวัดระดับการใช้ภาษาก่อนลงเรียน

ลักษณะการเรียน : เป็นการเรียนรายบุคคล (ตัวต่อตัว) ผู้เรียนสามารถซักถามทีมครูผู้สอนทั้งชาวไทย และต่างชาติได้ตลอดระยะเวลาที่เรียน โดยเนื้อหาจะเน้นการทำข้อสอบและเทคนิคการทำคะแนนในภาครับ (Receptive Skills Listening and Reading)

ระหว่างคอร์ส : ผู้เรียนจะมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของตนเองมากขึ้น และได้รับเทคนิคที่มีประโยชน์และตรงต่อการนำไปสอบ TOEIC ผู้เรียนจะต้องทำการทดสอบเสมือนจริง (Mock Examination) จำนวน 2 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจะทำการทดสอบ 1 ครั้งเมื่อเรียนไปได้ 50% และอีก 1 ครั้งเมื่อจบคอร์ส

เมื่อจบหลักสูตร : ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรจากโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า และมีความมั่นใจในการทำข้อสอบ TOEIC มากขึ้น และสามารถนำเทคนิคไปปรับใช้กับการสอบจริงได้  โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้าและทีมผู้สอนแนะนำให้ผู้เรียนสอบ TOEIC ในระยะเวลาไม่เกิน 4 สัปดาห์ หลังจากจบหลักสูตร

TOEFL ITP

TOEFL ITP (Institutional Testing Program) เป็นข้อสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ TOEFL ที่เป็นการสอบแบบใช้กระดาษในการทำข้อสอบ(Paper based) และยอมรับในประเทศไทย ใช้วัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เป็นข้อสอบมาตรฐานด้านการทดสอบภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการของ TOEFL เพื่อวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยแยกตามประเภททักษะ(การฟัง, การอ่าน และโครงสร้างไวยากรณ์) มีคะแนนเต็มเท่ากับ 677 ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า ได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษานานาชาติ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IIE) อย่างเป็นทางการในการ จัดตั้งเป็นศูนย์สอบ TOEFL ITP (Institutional Testing Program) เพื่อให้ผู้สนใจ ทั่วไปทั้งนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่ต้องการคะแนนจาก ข้อสอบมาตรฐาน(Standardized Test) ใช้ในการสมัครเรียนต่อ หรือเป็นคุณสมบัติการสอบจบระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในประเทศไทย และใช้สมัครงานบริษัทต่างๆ ที่ยอมรับผลคะแนนสอบ TOEFL ITP

IELTS

หลักสูตรเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS นี้  เป็นคอร์สสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบ IELTS และ มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ Intermediate ขึ้นไป  สำหรับผู้ที่ต้อง การไป ศึกษาต่อในต่างประเทศ หรือฝึกอบรมในต่างประเทศ ในสหราชอาณาจักรออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ ปัจจุบันนี้ยังได้การยอมรับเพิ่มขึ้นจากสถาบันต่างๆ ใน สหรัฐอเมริกา แคนาดา การสอบ IELTS ( International English Language Testing System ) สามารถวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษได้ทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่การพูด(Speaking) การฟัง(Listening) การอ่าน(Reading) และการเขียน (Writing) แต่ละทักษะ ในการสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 9 ระดับ  โดยเริ่มต้นที่ตั้งแต่ระดับที่หนึ่งไปจนถึงระดับที่เก้า

เนื้อหาที่จะเรียน : จะทดสอบทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การพูด (Speaking) การฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing)  และในครั้งจะต้องผสมผสานทักษะต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อใช้ในการตอบคำถาม โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่งสำหรับการสอบ

Preparation for Mattayom 1, 4, or Admission Test

หลักสูตรเตรียมตัวสอบเข้า ม.1, ม.4, แอดมิชชั่น

เนื้อหาที่เรียน : เรียนรู้หลักไวยากรณ์ คำศัพท์ ที่ใช้ในการสอบ  การอ่าน Passage , ข้อสอบ Error check, Conversation, Cloze Test, etc เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปทำข้อสอบแข่งขันเข้า ม.1, ม.4 ของโรงเรียนต่างๆ หรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ รวมถึงการสอบแบบรับตรงของสถาบันต่างๆ

MEE FAH ENGLISH SCHOOL

Mee Fah English School (Ramvithi)
41/3 Ramvithi Rd., Boryang, Muang, Songkhla 90000 
Email : songkhla@meefah.ac.th

Mee Fah English School (Platha)
23/2 Platha Rd., Boryang, Muang, Songkhla 90000
Email : songkhla@meefah.ac.th

Address

Mee Fah Samui Language School
80/11 Maenam, Koh Samui, Surat Thani 84330
Email : samui@meefah.ac.th

Mee Fah Ko Tao Language School
18/2 Moo 1 Ko Tao, Ko Pha-ngan, Surat Thani 84280
Email : kotao@meefah.ac.th

Services

English Courses
Thai Courses
TOEFL ITP Test
Study & Visa