TOEFL ITP Detail

Home    |  Our Services    |    TOEFL ITP Detail

186535775_4172526099458001_4594949235157635187_n

TOEFL ITP TEST

฿1,850 - ฿2,015

TOEFL ITP (Institutional Testing Program) เป็นข้อสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ TOEFL ที่เป็นการสอบแบบใช้กระดาษในการทำข้อสอบ(Paper based) และยอมรับในประเทศไทย ใช้วัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เป็นข้อสอบมาตรฐานด้านการทดสอบภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการของ TOEFL เพื่อวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยแยกตามประเภททักษะ(การฟัง, การอ่าน และโครงสร้างไวยากรณ์) มีคะแนนเต็มเท่ากับ 677 ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า ได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษานานาชาติ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IIE) อย่างเป็นทางการในการ จัดตั้งเป็นศูนย์สอบ TOEFL ITP (Institutional Testing Program) เพื่อให้ผู้สนใจ ทั่วไปทั้งนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่ต้องการคะแนนจาก ข้อสอบมาตรฐาน(Standardized Test) ใช้ในการสมัครเรียนต่อ หรือเป็นคุณสมบัติการสอบจบระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในประเทศไทย และใช้สมัครงานบริษัทต่างๆ ที่ยอมรับผลคะแนนสอบ TOEFL ITP

โครงสร้างข้อสอบ TOEFL ITP

TOEFL ITP เป็นข้อสอบ Paper-Based แบบเลือกตอบ (Multiple Choice) ใช้เวลา 2 ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

1. การฟัง
(Listening
Comprehension)
35 นาที (50 ข้อ)
2. ไวยากรณ์
(Structure &
Written
Expression)
25 นาที (40 ข้อ)3. การอ่าน
(Reading
Comprehension)
55 นาที (50 ข้อ)
คุณสมบัติผู้เข้าสอบ
 1. ผู้เข้าสอบต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์
 2. สอบได้สูงสุดวันละ 2 รอบ
 3. ห้ามมิให้ผู้สอบ ลงสอบวันติดกัน (สอบได้วันเว้นวัน)
 4. เมื่อสอบครบ 15 ครั้ง ต้องเว้น 10 วัน ถึงจะสอบใหม่ได้
 5. เมื่อมีการยืนยันรอบสอบโดยระบบแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการสอบได้ทุกกรณี

*** กรุณากรอกชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ
*** ผู้เข้าสอบยอมรับเงื่อนไขของการยกเลิกการสอบโดยไม่สามารถคืนเงินค่าสอบได้ หากไม่สามารถเดินทางมาสอบได้ในทุกกรณี

ข้อปฎิบัติในการเข้าสอบ

 1. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประชาชน หรือ Passport ตัวจริงเท่านั้น (ต้องไม่หมดอายุก่อนวันสอบ) ศูนย์สอบ TOEFL ITP มีฟ้า ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครสอบเข้าห้องสอบหากไม่มีบัตรประชาชน หรือ Passport ตัวจริง
 2. ผู้สอบต้องมาถึงห้องสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาสอบ (สามารถเข้าห้องสอบได้ 20 นาทีก่อนเริ่มการสอบ)
 3. กรณีที่ผู้เข้าสอบมาสายเกินกว่า 15 นาทีของเวลาสอบ จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ และ ไม่สามารถขอเงินค่าสอบคืนได้
 4. ศูนย์สอบมีดินสอดำ 2B และยางลบให้ ผู้สมัครสอบไม่ต้องนำมา
 5. ศูนย์สอบจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายในทรัพย์สินที่ผู้เข้าสอบนำติดตัวมา
 6. การแต่งกาย สามารถใส่ชุดลำลองที่สุภาพได้ (ไม่จำเป็นต้องใส่ชุดนักศึกษาหรือเครื่องแบบ) ห้ามสวมกางเกงยีนส์ทุกชนิดทั้งขาดและไม่ขาด ต้องสวมรองเท้ารัดส้น หรือผ้าใบ ไม่อนุญาตให้ผู้สวมรองเท้าแตะเข้าห้องสอบ
 7. ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบสวมนาฬิกาข้อมือทุกชนิด สร้อยข้อมือ แหวน หรือเครื่องประดับข้อมือทุกชนิดเข้าห้องสอบ

การเข้าสอบ

ศูนย์สอบไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าสอบ

 1. มีประวัติไข้ในวันสอบหรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5°C ขึ้นไป
 2. ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก
 3. ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว และมีประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วัน ก่อนวันเริ่มป่วย

การเปลี่ยนแปลงรอบสอบ

 1. เมื่อสมัครแล้ว ผู้สมัครไม่สามารถยกเลิกรอบสอบได้
 2. หากมีความจำเป็นต้องเลื่อนสอบ ผู้สมัคร สามารถเลื่อนรอบสอบได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งเมื่อชำระค่าธรรมเนียมการเลื่อนสอบ ครั้งละ 200 บาท และต้องแจ้งล่วงก่อนวันสอบเดิม 7 วันทำการ โดยต้องทำการชำระค่าเลื่อนสอบ พร้อมการสมัครรอบใหม่ แล้วจึงจะยกเลิกรอบสอบเดิม การคืนเงินรอบสอบที่ถูกยกเลิก จะคืนเงินตามเงื่อนไขของศูนย์สอบฯ ในข้อ 3-5
 3. การชำระด้วยการโอนเงินภายในวันที่ 1-14 ระบบจะทำการคืนเต็มจำนวน ในวันที่ 15
 4. การชำระด้วยการโอนเงินภายในวันที่ 15-30 หรือ 31 ระบบจะทำการคืนเต็มจำนวน ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
 5. การชำระด้วยวิธีการอื่น เช่นบัตรเครดิต บัตรเดบิต Rabiit Line Pay หรือ Line Point ระบบจะหักค่าธรรมเนียมประมาณ 4% (ขึ้นอยู่กับธนาคาร) และโอนเงินคืนโดยใช้เวลาประมาณ 7-45 วันทำการ ขึ้นอยู่กับชนิดของบัตรและธนาคาร
 6. ศูนย์สอบสามารถเปลี่ยนแปลงรอบสอบ หรือยกเลิกการสอบได้ หากมีผู้สอบต่อรอบน้อยกว่า 10 คน โดยผู้เข้าสอบจะได้รับการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน หากผู้เข้าสอบไม่สามารถย้ายรอบสอบได้ ศูนย์สอบจะทำการคืนเงินให้ตามเงื่อนไขข้อ 3-5

การแจ้งผลสอบ

 1. ผลสอบอย่างไม่เป็นทางการจะแจ้งทาง Line @toeflitpthailand ภายใน 3-5 วันทำการ หรือทันทีที่ศูนย์สอบ TOEFL ITP มีฟ้าได้รับผลจากสถาบันการศึกษานานาชาติ
 2. ใบคะแนน (Score Report) จะถูกจัดส่งให้ผู้เข้าสอบศูนย์ต่างจังหวัด ประมาณ 7-10 วันทำการและจะแจ้งเลข EMS Tracking ทาง order ที่สมัครเข้ามาในระบบ
 3. การแจ้งคะแนนจากศูนย์สอบถือเป็นที่สิ้นสุดและผู้สมัครสอบยอมรับผลคะแนนที่ศูนย์สอบได้แจ้งแก่ผู้สอบ โดยผู้สอบสามารถขอใบคะแนน Reprint เพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่กรอก/ฝนผิดหรือขอคะแนนเป็นใบที่ 2 เป็นต้นไปได้ ทั้งนี้ มีค่าธรรมเนียมในการขอใบ reprint (สอบถามรายละเอียดการดำเนินการได้จากศูนย์สอบ)
 4. ผลคะแนนสอบ TOEFL ITP (Offcial Report) มีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ

ทําไมจึงควรสอบ TOEFL ITP

 1. TOEFL ITP เป็นข้อสอบ TOEFL มาตรฐานที่ออกข้อสอบโดยศูนย์บริการแบบทดสอบทางการศึกษา ETS (Educational Testing Service) ณ สหรัฐอเมริกา จึงมีมาตรฐานเดียวกับการสอบวัดผล TOEFL จริง
 2. ค่าใช้จ่ายในการสอบ TOEFL ITP ถูกกว่าค่าธรรมเนียมการสอบ TOEFL IBT หลายเท่า
 3. สามารถทราบผลการสอบได้ภายในสามวันหลังจากวันสอบ

ผลคะแนนสอบ TOEFL ITP
ใช้ตามวัตถุประสงค์ทางการศึกษาดังต่อไปนี้

 1. วัดระดับก่อนเข้าเรียน (Placement) ผู้สอบสามารถใช้ยื่นเป็นผลสอบภาษาอังกฤษ เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเรียนในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และ สถานศึกษาต่างๆ ทั้งหลักสูตรภาคปกติ และหลักสูตรนานาชาติที่ยอมรับและใช้ผลสอบ TOEFL ITP
 2. วัดพัฒนาการทางการใช้ภาษาอังกฤษ (Progress Monitoring) ผู้สอบหรือผู้สอนสามารถใช้คะแนนการสอบนี้ เพื่อดูพัฒนาการการใช้ ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (Academic English)
 3. สอบเพื่อจบการศึกษา (Exiting) ผู้สอบสามารถใช้ยื่นเป็นผลสอบภาษาอังกฤษเพื่อจบการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาต่างๆ ที่ยอมรับและใช้ผลสอบ TOEFL ITP
 4. ใช้ยื่นเป็นผลสอบภาษาอังกฤษ เพื่อขอรับทุนการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาต่างๆ ที่ยอมรับและใช้ผลสอบ TOEFL ITP

MEE FAH ENGLISH SCHOOL

Mee Fah English School (Ramvithi)
41/3 Ramvithi Rd., Boryang, Muang, Songkhla 90000 
Email : songkhla@meefah.ac.th

Mee Fah English School (Platha)
23/2 Platha Rd., Boryang, Muang, Songkhla 90000
Email : songkhla@meefah.ac.th

Address

Mee Fah Samui Language School
80/11 Maenam, Koh Samui, Surat Thani 84330
Email : samui@meefah.ac.th

Mee Fah Ko Tao Language School
18/2 Moo 1 Ko Tao, Ko Pha-ngan, Surat Thani 84280
Email : kotao@meefah.ac.th

Services

English Courses
Thai Courses
TOEFL ITP Test
Study & Visa